Home

Jesaja 16

Oude Testament (Bijbel in Statenvertaling), De profeet Jesaja ; hoofdstuk 16. 1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion.. 2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde.. 3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt. 16 Jeruzalem zal de Moabieten beschermen. 16 1 Volk van Moab, stuur boodschappers met een geschenk naar de koning van Juda in Jeruzalem. Stuur als geschenk een ram naar hem toe door de woestijn, vanuit Sela naar de berg Sion. 2 Jullie boodschappers moeten het volgende zeggen: 'Koning van Juda, laat onze vrouwen vluchten. Ze zijn zo bang als vogels die uit hun nest weggejaagd zijn 16. 16 1 Bied de koning van ons land een geschenk aan,. stuur hem een ram, door de woestijn, vanuit Sela naar de Sion. 2 Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten. naar waar men de Arnon oversteekt, opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest Jesaja 16. Gods woorden over Moab (vervolg) 1 Vluchtende leiders uit het land Moab, stuur uit de woestijn een aantal lammetjes als geschenk naar de koning van Jeruzalem. 2 Zeg tegen hem: 'De vrouwen van Moab willen de Arnon oversteken. Ze zijn als vogels die van hun nest zijn weggevlucht 16. 1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion.. 2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde.. 3 Brengt een raad aan, houd gericht, maak uw schaduw op het midden van den middag, gelijk den nacht; verberg de.

Jesaja 16 - Oude Testament - Statenvertalin

Jesaja. 16 Zendt een ram aan de heerser van het land,+ van Se̱la in de richting van de wildernis, naar de berg van de dochter van Si̱on.+. 2 En het moet geschieden [dat] als een vluchtend vliegend schepsel, weggejaagd uit [zijn] nest,+ [zo] zullen de dochters van Mo̱ab worden bij de doorwaadbare plaatsen van de A̱rnon.+ 3 Schaft* raad, voltrekt de beslissing. Jesaja 16 Jesaja 17 Jesaja 18 Jesaja 19 Jesaja 20 Jesaja 21 Jesaja 22. Jesaja 23 Jesaja 24 Jesaja 25 Jesaja 26 Jesaja 27 Jesaja 28 Jesaja 29 Jesaja 30 Jesaja 31 Jesaja 32 Jesaja 33 Jesaja 34 Jesaja 35 Jesaja 36 Jesaja 37 Jesaja 38 Jesaja 39 Jesaja 40 Jesaja 41 Jesaja 42 Jesaja 43 Jesaja 44. Jesaja 45 Jesaja 46 Jesaja 47 Jesaja 48 Jesaja 49. Jesaja 3 « Jesaja 2 | Jesaja 4 16 Verder zegt de HEERE: Daarom dat de dochteren van Sion zich verheffen, en gaan met uitgestrekten hals, en lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarhenen treden, en alsof haar voeten gebonden waren 16 3:16-24 Amos 4:1-3 De HEER zegt: Kijk eens hoe hooghartig die vrouwen van Sion zijn; zie hen verwaand flaneren en verleidelijke blikken om zich heen werpen, hoor het rinkelen bij de trippelpasjes die ze maken. 17 Daarom zal de HEER Sions vrouwen de sluier afrukken en hun voorhoofd ontbloten. 18 Op die dag neemt hij hun alle opschik af: hun enkelringen, zonnetjes en maantjes, 19 hun.

Jesaja 16 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. 1 1 1:1 2 Kon. 15:32-33 16:1-2 18:1-2 2 Kron. 26:1 27:1 28:1 29:1 Micha 1:1 Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden
 2. JESAJA 16. 16. 1 Stuur uit Sela in die woestyn na Sionsberg toe. lammers vir die regeerder van die land, 2 want soos voëltjies wat rondfladder nadat hulle uit die nes geskop is, so drom die mense van Moab by die Arnon se driwwe saam. 3 Hulle sê vir Juda: Gee vir ons raad, maak 'n plan
 3. 16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. 17 Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Jesaja 2 » Statenvertaling.
 4. 16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. 17 Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg. 18 49:18 Jes. 60:4 Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe
 5. 16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het Ex. 14:29. uit Egypteland optoog. vorige volgende . Jesaja 11 Het boek van de profeet Jesaja × Notities: Opslaan Verwijder.
 6. 16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam. 17 HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? Keer weder om Uwer knechten wil, de stammen Uws erfdeels

Jesaja 49:15-16 - HSV. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. Jesaja 49:15-16 - NBG 7. Jesaja tot Achaz gezonden. Het Immanuëlsteken. 1 Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den koning van Juda, 2 Kon. 16:5. 2 Kron. 28:5. dat Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de zoon van Remália, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar; maar hij vermocht met strijden niet tegen haar 16 48:16 Jes. 45:19 Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij. - God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. Jesaja 11 De Messias, het vrederijk, Israël vergaderd en verenigd 64 Jesaja 12 Danklied 68 Jesaja 13 Profetie over Babylon (1) 70 Jesaja 14 Profetie over Babylon (2), Assur en Filistéa 74 Jesaja 15 Profetie over Moab (1) 81 Jesaja 16 Profetie over Moab (2) 83 Jesaja 17 Profetie over Damaskus en Efraïm 8

Jesaja 16 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. Het Licht voor de heidenen. 1 Luister naar Mij, kustlanden,. sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moeder schoot af,. van de baarmoeder af 49:1 van de baarmoeder af - Letterlijk: vanaf de ingewanden van mijn moeder. heeft Hij Mijn Naam genoemd.. 2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,. in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen
 2. 12. Jesaja en zijn kinderen als tekenen en wonderen (Jesaja 8:11-18) 13. Het licht en het Kind (Jesaja 8:19-9:7) 14. Het oordeel over Efraïm (Jesaja 9:8-10:4) 15. Het oordeel over Assyrië (Jesaja 10:5-19) 16. De bevrijding van het overblijfsel (Jesaja 10:20-34) 17. De Davidische Koning en Zijn weldadige regering (Jesaja 11:1-9) 18
 3. Jesaja komt ook voor in 2 Koningen hoofdstuk 19 en 20. Lees meer Inleiding 1 In dit boek staat wat de Heer aan Jesaja, de zoon van Amoz, liet zien in een soort van dromen. Wat hij zag, ging over 16 Ga je wassen, zorg dat je schoon wordt! Zorg dat Ik geen slechte dingen meer zie! Stop met de slechte dingen die jullie doen

Jesaja 16 - BasisBijbe

Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. 1 In 2 Kon. 15:7 het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had Openb. 4:8 zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.. 3 De een riep tot de ander Jesaja 16 Het Boek 1 Stuur vette lammeren als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rots in de woestijn naar Jeruzalem gaan. 2 Want de Moabitische vrouwen zijn aan de oevers van de rivier de Arnon achtergebleven als opgejaagde vogels, die hun nest zijn kwijtgeraakt. 3 Zij smeken om raad en hulp: Verleen ons asiel en bescherm ons

1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion.. 2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde.. 3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht; verbergt de. Jesaja 16. 1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion. 2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Jesaja 16. Lees het hoofdstuk Jesaja 16 online

HSV - Jesaja 16 - Het boek van de profeet Jesaja

 1. Jesaja 1:16 > NBV BGT HSV NBG BB. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad. Jesaja 1:16 zonde reiniging kwaad. Lees Jesaja 1 online (NBV) De Heer zegt: 'Volk van Israël, was het bloed van je handen, stop met al die misdaden. Ik kan er niet meer tegen
 2. Jesaja 28: 16. Jesaja 28. 16. Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. Delen & Download. Download preek Download als Epu
 3. Jesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Jeshajahoe, Grieks: Ἠσαίας, Ēsaias) was een van de grote Profeten uit de Hebreeuwse Bijbel.Jesaja trad tussen 750 en 700 v.Chr. op als profeet aan het hof van de koningen van het Koninkrijk Juda.Volgens uitleggers bevat het Bijbelboek Jesaja dat zijn naam draagt, niet alleen materiaal van hemzelf, maar ook van latere leerlingen
 4. 29 november 2009 dsWim Advent, Jesaja, Oude Testament Een reactie plaatsen Juist als het om troost gaat wil God als een moeder voor ons zijn Preek over Jesaja 66:12-1
 5. Jesaja 16 > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54.
 6. Jesaja - 28 : 16. Daarom, zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag,- een steen die gekeurd is, een kostbaar hoekblok

Jesaja 16. 16:1: Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion. 16:2: Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, [uit] het nest gedreven zijnde

Jesaja 16 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. Berichten over Jesaja 16 geschreven door mjschuurman. Als vluchtende vogels, als een opgejaagd nest (Jesaja 16:5) Het trotste Moab, tegenstander van Israël en Juda, wordt getroffen door de toorn van God
 2. -January 23, 2021. 0. Stronglive heeft heel veel goede video's over geloof en de bijbel. Kunt u vergeven? door Corrie ten Boom. January 21, 2021
 3. Jesaja 16:1-14. Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion. Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde

Jesaja 16 HTB Bijbel YouVersio

Jesaja 16 Het Boek (HTB) Moab beschuldigd van overmoed. 16 Stuur vette lammeren als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rotsen in de woestijn naar Jeruzale Jesaja 16:5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid Jesaja 16:1-14—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Video: Jesaja 16 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

2 Kon. 16:10-16 18:2 Als betrouwbare getuigen koos ik de priester Uria en Zecharja, de zoon van Jeberechjahu. 3 Ik had gemeenschap met de profetes; zij werd zwanger en baarde een zoon. De HEER zei tegen mij: 'Geef hem de naam Haastige roof, spoedige buit. Welkom bij ETS-online 2020-2021 Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken. Houd zelf je leesvoortgang bij Heb je een les gelezen? Klik dan op de [ Jesaja 16:3-13 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht; verbergt de verdrevenen, en meldt den omzwervende niet. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij hun een schuilplaats voor het... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Jesaja 16 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Jesaja 16. 16:1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion. 16:2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde. 16:3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht. Jesaja 13; Jesaja 14; Jesaja 15; Jesaja 16; Jesaja 17 Read chapter in Statenvertaling (Dutch Jesaja 16:1-14—Loe Piiblit internetis või laadi see tasuta alla. Piibli Uue maailma tõlke väljaandjad on Jehoova tunnistajad Jesaja 16:9; Jesaja 34:5; Jesaja 34:7; Jesaja 55:10 Read chapter in Statenvertaling (Dutch Jesaja 49. God kondigt aan dat Hij door zijn dienaar zijn volk en Jeruzalem zal redden 1 Jesaja zegt: Luister naar mij, landen langs de kust. 16 Kijk, Ik heb je naam in mijn handen geschreven. Ik let aldoor op je veiligheid. 17 Je bewoners zullen weer naar je terugkomen

16 Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast. om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien. 17 Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed. zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert. zal zelf veroordeeld worden Jesaja 12 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). 16 Dat is, gij volk Gods, te huis behorende in Zijn kerk, die hier Sion genoemd wordt Matteüs 10:(11-)16 en Jesaja 11:1-10 7 september Oecumenische dienst op Coudewater Over het verschil maken en opnieuw beginnen Ezechiël 33:7-11 en Matteüs 18:15-20 31 augustus. Een billboard in je hart. Habakuk. 24 augustus 2014 Aan de rand van de afgrond Hosea 4:1-6 (Matteüs 16:21-27) 17 augustus 2014 Deutero-Jesaja (550-540 voor Christus) Jesaja 40, 1-5.9-11: Maak een weg Jesaja 40, 25-31: Nieuwe kracht Jesaja 41, 13-20: Nieuw leven Jesaja 42, 1-4.6-7: Dit is mijn Dienaar Jesaja 42, 1-7: Taak van de Dienaar Jesaja 43, 16-21: Ik zal iets nieuws beginnen Jesaja 45, 1.4-6: Met Cyrus wordt alles anders Jesaja 45, 6b-8.18.21b-25: God, die alles. Gods woorden over Moab (vervolg) - Vluchtende leiders uit het land Moab, stuur uit de woestijn een aantal lammetjes als geschenk naar de koning van Jeruzalem. Zeg tegen hem: 'De vrouwen van Moab willen de Arnon oversteken. Ze zijn als vogels die van hun nest zijn weggevlucht. Ze staan bij de plaats waar je de Arnon kan oversteken. Doe iets! Red ons! Bescherm ons tegen het gevaar! Verberg.

JESAJA 16 BB Bijbel YouVersio

1 Jesaja zegt: Goede mensen worden gedood en niemand trekt het zich aan. Mensen die leven zoals God het wil, worden vermoord en niemand kijkt naar ze om. 16 Want Ik zal niet voor altijd boos blijven. Als Ik altijd boos zou blijven, zouden jullie niet kunnen blijven leven Schriftgedeelte over Bergen wijken, heuvels wankelen - Jesaja 54 (1-10): Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE. Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet. 2 Dit is wat Jesaja, de zoon van Amoz, heeft gezien over Juda en Jeruzalem:+ 16 alle schepen van.

Bemoedigende Bijbelteksten: voor elk moment een passende

Het boek Jesaja (Hebreeuws: יְשַׁעְיָהוּ, Jeshajahoe, redding van God) is een van de boeken van de Hebreeuwse Bijbel.In de Tenach wordt het boek gerekend tot de latere profeten (Neviiem Acharoniem).Het boek wordt traditioneel toegeschreven aan de profeet Jesaja.Moderne onderzoekers onderscheiden drie boekdelen, van Jesaja zelf uit de jaren 750 tot 700 voor de jaartelling, van een. Jesaja 59:16-20; Jesaja 59:19 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

2 Jesaja zegt: In die tijd zal de jonge tak Een spruit is een jong takje dat uit de boom groeit. Zelfs een boomstronk kan nog uitspruiten, ook al lijkt het dat er geen leven meer in zit Jesaja 11:1-16—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Moab beschuldigd van overmoed - Stuur vette lammeren als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rotsen in de woestijn naar Jeruzalem gaan. Want de Moabitische vrouwen zullen achterblijven aan de oevers van de rivier de Arnon als opgejaagde vogels die hun nest zijn kwijtgeraakt. Zij zullen smeken om raad en hulp: 'Verleen ons asiel en bescherm ons. Verraad onze. A topical Bible which shows the most relevant Bible verse for each topi

Afrikaanse Inspirerende Gedagtes & Wyshede: Bybelverse

17971 17972 17973 Jesaja. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan den oever der zee i Preek Jesaja 2:5 - Schildwolde, 27 november 2016 - Kees van Dusseldorp - e1 advent: Maak het mee met Jesaja Maak het mee met Jesaja. Uitzien naar het licht. vooraf: mededeling overlijden Ps.73:12 (oude berijming) vooraf: adventsgedicht, 1e kaars votum en groet Gz.171 [Wiekslag] wetslezing advent-challenge 1 Ps.25:4,5,6 gebe 1 Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda. 2 Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israel heeft geen. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen

We lazen Handelingen 4:1-22 De tekst is Jesaja 28:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Jesaja Hoofdstuk 16. 1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van Sion.. 2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde.. 3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht. Jesaja Hoofdstuk 16 Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C. (Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst, ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis) 1 Zendt een dekhengst naar de heerser van het land, vanaf Sela Sela = rots tot de wildernis, naar de berg van de dochter van Sion Sion = burcht Stuur vette lammeren als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rots in de woestijn naar Jeruzalem gaan. (HTB

Jesaja - 48 : 16. Nadert tot mij en hoort dit: sinds het begin heb ik nooit in het verborgene gesproken, vanaf de tijd dat alles gewordt ben ík daar! Jesaja - 59 : 16. hij ziet dat er geen man is, hij is ontzet dat er geen is die optreedt; dus brengt zijn arm hem redding, zijn gerechtigheid, zij zal hem ondersteunen

JESAJA 16 SV-RJ Bijbel YouVersio

Jesaja 16 221 vers 1 Oproep aan Moab 221 verzen 2-3 Op de vlucht naar Jeruzalem 222 verzen 4-5 Verzoek om bescherming 222 verzen 6-12 Moab verwoest 224 verzen 13-14 Het oordeel op korte termijn 225 Jesaja 17 227 verzen 1-3 Oordeel over Damascus 227 verzen 4-6 Oordeel over Efraïm 228 verzen 7-8 Bekering van een overblijfsel 22 Jesaja - J. Kriekaard - 9789402906387 - Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook wel de 'evangelist van het Oude Testament' genoemd jesaja 16 16:1 Moab, stuur vanuit Sela in de woestijn een aantal rammen naar de landsvorst, naar hem die zetelt op de berg Sion. 16:2 Zeg tegen hem: 'De vrouwen van Moab willen de Arnon over; ze zijn als vluchtende vogels, opgejaagd van hun nest Jesaja 63: 15 - 16. Jesaja 63. 15. Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. 16

Schriftlezingen: 1 e lezing Jesaja 43: 16-21. 16 Alzo zegt de Heere, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; 17 Die wagens en paarden, heer en macht voortbracht; te zamen zijn zij neergelegen, zij zullen niet weer opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. 18 Gedenkt de vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 19 Ziet, Ik zal wat. Jesaja - 36 : 16. Hoort niet naar Chizkiahoe!- want zo heeft de koning van Asjoer gezegd: wisselt met mij een zegengroet en trekt uit naar mij!, eet ieder van zijn wijnstok en ieder van zijn vijgenboom, en drinkt ieder het water uit zijn put Jesaja 45:18 (2) Compassie met de gebroken schepping Romeinen 8:22 (3) Verwachting van de nieuwe aarde Openbaring 21:5. 16 Het bekendste Bijbelvers (2008) God heeft gegeven! Johannes 3:16 (1) Wij leven! Johannes 3:16 (2) Verzoening! Leven met Christus in het midden (2008) Verzoening.

Jesaja, Jahweh redt, 2019.Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jesaja van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2019: Een actuele studie over het hele bijbelboek Jesaja.Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te leze This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Jesaja 'Vanaf het moment dat ze voor het eerst werden uitgesproken, zijn deze woorden van de profeet Jesaja deel geworden van de gedachten van mensen. Ze staan er als het ware in gegraveerd. Het zijn woorden om niet te vergeten, rijk aan betekenis en vol met hoop en beloftes 16) meldt : Dat is, verraadt hen niet, geeft hen niet over in de handen hunner vijanden, gelijk gij wel pleegt te doen. 17) den omzwervende : Dat is, de Joden, die hunne toevlucht tot u nemen. 18) Laat : Dit spreekt God de Heere. 19) mijn verdrevene © www.bijbelsopvoeden.nl 2020 Jesaja 34 vers 16a Bijbelse kijktafel https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-bijbellezen/ Pictogrammen en gebare

Claudandus Sect | Villains Wiki | FANDOM powered by WikiaGods vredige nieuwe wereld — Jij kunt daar ook zijn

Jesaja - Statenvertalin

Jesaja 49: 14 - 16. Jesaja 49. 14. Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten. 15. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten. 16 Jesaja 56, 16-7: Huis van gebed voor alle volken Jesaja 58, 7-10: God spreekt over vasten Jesaja 60, 1-6: Het licht van Jeruzalem Jesaja 61, 1-2a.10-11: Wees blij Jesaja 62, 1-5: Een nieuwe naam voor Jeruzalem Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8: God, onze Vade Jesaja profeteerde in de 2e helft van de 8e eeuw vóór Christus in het koninkrijk Juda (Tweestammenrijk), onder de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia (2 Kon. 15-20; 2 Kron. 27-32; Jes. 1:1), een periode van ongeveer 60 jaren

Christliches Wandtattoo "Fürchte dich nicht" Jesaja 41,10

Jesaja 3 - Oude Testament - Statenvertalin

Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 Jesaja 7,14 en de voorafgaande belofte aan David. Jesaja 7,14 is een teken voor het huis van David. Een teken dat als een soort bijlage gevoegd wordt bij de belofte aan David en zijn nageslacht. Een eeuwige troon! Maar hoe moet dat werkelijkheid worden, wanneer Davids huis blijft afdwalen Jesaja 48:16 . SV: Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, [maar] van dien tijd af, dat het geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden Op vrijdag 16 oktober 2020 was Jesaja 2:11 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Jesaja 43:16 Luther Bibel 1545 (LUTH1545). 16 So spricht der HERR, der im Meer Weg und in starken Wassern Bahn macht

Regenbogen - Schau hin! Gott tut es auch - www

Jesaja 3 (NBV) - EO

Jesaja 16:6 . SV: Wij hebben gehoord de hovaardij van Moab, hij is zeer hovaardig; zijn hoogmoed, en zijn hovaardij, en zijn verbolgenheid, zijn alzo zijn grendelen niet Jesaja is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jesaja . Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66 Jesaja 56 - Statenvertaling. 16 Hebr. hem. 6 En 17 de vreemden die zich tot den HEERE voegen om Hem te dienen en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn: al wie 18 den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden Jesaja 37:16. O HEERE der heirscharen, Gij, God van Israel, Die tussen de cherubim woont! Gij Zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde; Gij hebt den hemel en de aarde gemaakt {{ngMeta.description}

De jongensnaam Jesaja is niet zo populair in Nederland. 2016 was het jaar waarin de naam het meeste werd gegeven, 16 keer. Vanaf 2005 wordt de naam gemiddeld zo'n drie tot twaalf keer per jaar gegeven. In de jaren daarvoor werd de naam nauwelijks gegeven 16 En 62 de Libanon 63 is niet genoegzaam 64 om te branden, en 65 zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. 62 Dat is, de bomen van den Libanon. 63 Dat is, zou niet hout genoeg kunnen leveren, te weten als men den Heere naar Zijn waardigheid en hoogheid zou vereren met genoegzame menigte van brandoffers Jesaja 14:1-32—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen 25-jan-2020 - Deze pin is ontdekt door Heidi Pallada. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Jesaja 3:16 . AB: Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen flirten, met trippelende pasjes wandelen, en met hun voeten [de enkelbanden] schudden Op woensdag 23 januari 2013 was Jesaja 49:15-16 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

 • Convert svg icon to png.
 • Swords Dark Souls 3.
 • Mijn Slingeland aanmaken.
 • Onzichtbare straling voorbeelden.
 • Plymouth Roadrunner te koop.
 • Molenstraat 37 Veghel.
 • Taxi (BCT niet verplicht).
 • GTST Videoland 2020.
 • 🇳🇺.
 • Koolhydraatarm brood Lidl.
 • Bobbelbaan Gym.
 • KitchenAid gouda.
 • HO treinen Shop.
 • Olympische Spelen Rio de Janeiro.
 • Dimensie van de reactiesnelheidsconstante.
 • Franse Bulldog pups verwacht 2020.
 • Politieke partij oprichten.
 • Kip rijst broccoli fitness.
 • Edelstenen uit Turkije.
 • Middenvoetsbeentje gebroken.
 • Whiskas aanbieding Jumper.
 • Zoet van de BBQ.
 • Yt YARASKY GTA.
 • Viola Davis net worth.
 • Cv voorbeeld.
 • Kamperfoelie leiden.
 • Zwembad natuurlijk schoonhouden.
 • Mattheüs 14 HSV.
 • Airsoft weekend events.
 • Just Friends house.
 • Conditie test fiets.
 • Atoomschuilkelder Oss.
 • Gastric sleeve terugbetaling.
 • Romantische hotels Veluwe.
 • Verschil centrosoom en centriool.
 • Lijst uitvindingen 19e eeuw.
 • Anteflexie.
 • Hoofdhuid brand na verven.
 • Download R.
 • Dodge RAM longhorn te koop.
 • Franse Bulldog pups verwacht 2020.